Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj Kulturno umjetničko središte Sinj

SANACIJA GALERIJE GALIOTOVIĆ-JAVNA NABAVA (13.09.2017.)

KUS

Test

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016) i članka 53. Statuta Grada Sinja (''Službeni glasnik Grada Sinja'' br.10/09 i 02/13), v.d.ravnatelj Kulturno umjetničkog središta Vitomir Perić dana 03. kolovoza 2017. godine, radi provođenja postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga donio je

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
OPĆE ODREDBE
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
OPĆE ODREDBE

ÄŒlanak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji će provesti Kulturno umjetničko središte Sinj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) prije stvaranja ugovornog odnosa za nabavu robe i/ili usluga, procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koju se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

PREDMET NABAVE

ÄŒlanak 2.
U postupcima jednostavne nabave, predmet nabave se mora opisati na jasan, nedvojben i potpun način koji osigurava usporedivost ponuda te da predstavlja, tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu cjelinu.
Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.

POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE

ÄŒlanak 3.
Postupak jednostavne nabave pokreće se zahtjevom za nabavu prema odgovornoj osobi Naručitelja, a mogu ga podnijeti Pročelnici, Zamjenici pročelnika i voditelji Odsjeka, a prema propisanim Procedurama Naručitelja.
Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provode ovlašteni predstavnici Naručitelja koje imenuje odgovorna osoba internim aktom, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku jednostavne nabave.
O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.
ÄŒlanak 4.
Procijenjena vrijednost nabave predmeta nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka javne nabave, ukoliko je primjenjivo. Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave, temelji se na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

ÄŒlanak 5.
Postupak jednostavne nabave se pokreće pod uvjetom da su planirana i osigurana financijska sredstva za predmet nabave i da je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) 20.000,00 kn ili viša te da je obuhvaćena planom javne nabave za proračunsku godinu.

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KN

ÄŒlanak 6.
Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednako ili manje od 2.000,00 kuna obavljati će se po potrebi plaćanjem po izdanom računu uz ovjeru računa od strane nadležnog pročelnika ili u gotovini sukladno Procedurama Naručitelja.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 2.000,00 kuna a manje od 20.000,00 kuna, Naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu sukladno Procedurama Naručitelja. Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba Naručitelja i ona sadrži sve bitne elemente ugovora.

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI VEĆE OD 20.000,00 KN A MANJE OD 200.000,00 KN ZA ROBE I USLUGE ODNOSNO MANJE OD 500.000,00 KN ZA RADOVE

ÄŒlanak 7.
Za nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednako ili veće od 20.000,00 kuna, a manje ili jednako 70.000,00 kuna Naručitelj može objaviti poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama a može zatražiti i ponude 3 /tri/ gospodarska subjekta, no ovisno o prirodi predmeta nabave, razini tržišnog natjecanja odnosno potreba Naručitelja može prikupiti i ponudu samo 1 /jednog/ gospodarskog subjekta.
Naručitelj nabavu provodi izdavanjem narudžbenice gospodarskom subjektu, a ovisno o predmetu nabave moguće je i sklopiti ugovor (npr. kod mjesečnih nabava ...).

ÄŒlanak 8.
Kod postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna za robu i/ili usluge odnosno manje od 500.000,00 kuna za radove, Naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama osim ako to nije moguće zbog zakonskih ili drugih pravila ili ako se radi o ponuditelju s isključivim pravima.
Istodobno sa objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama, naručitelj upućuje poziv za dostavu ponuda određenom broju gospodarskih subjekata po vlastitom izboru. Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove objave.
Broj gospodarskih subjekata kojima naručitelj upućuje zahtjev za prikupljanje ponuda ne smije biti manji od tri. Ovisno o prirodi usluge o kojoj se radi, uključujući i razinu tržišnog natjecanja u tom području, broj gospodarskih subjekata može biti manji od tri.


SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

ÄŒlanak 9.
Poziv za dostavu ponuda koji se objavljuje na web stranici Naručitelja sadrži: podatke o Naručitelju, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, procijenjenu vrijednost nabave, kriterije za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traži rok za dostavu ponude (datum i vrijeme),način dostavljanja ponuda, adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno,kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, datum objave poziva na internetskim stranicama.

NAÄŒIN, ROK DOSTAVE PONUDA, UVJETI SPOSOBNOSTI, JAMSTVA

ÄŒlanak 10.
Način dostave ponuda određuje se u pozivu za dostavu ponuda.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 dana niti duži od 20 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda te se u svakom pozivu navodi točan datum i vrijeme isteka roka za dostavu ponuda.

ÄŒlanak 11.
Naručitelj u pozivu za dostavu ponude obvezno određuje uvjete pravne i poslovne sposobnosti koje ponuditelj mora dokazati kao i načine dokazivanja te razloge isključenja ponuditelja.
Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može odrediti uvjete financijske sposobnosti koje ponuditelj dokazuje s jednim ili više dokumenata kao i načine dokazivanja.
Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti koje ponuditelj dokazuje s jednim ili više dokaza kao i načine dokazivanja.
Uvjete pravne, poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj može dokazati formalnom ispravom koja služi kao preliminarni dokaz ili ESPD obrascem, u tom se slučaju na odgovarajući način primjenjuju odredbe Odjeljka C - Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,Zakona o javnoj nabavi.

ÄŒlanak 12.
Troškovnik ili specifikacija roba, usluga i radova koje izrađuje Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda sastoji se od jedne ili više stavki. Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke troškovnika ili specifikacije.

ÄŒlanak 13.
Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva sukladno ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

ÄŒlanak 14.
Naručitelj u postupku jednostavne nabave može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste jamstva:
1. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,
2. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Bez obzira koje je sredstvo jamstva Naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

ÄŒlanak 15.
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezano za poziv za dostavu ponuda u roku od 48 sati od dana primitka poziva za dostavu ponuda.
Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje svima kojima je upućen poziv, a ako je objavljen poziv i na internetskim stranicama dužan je odgovor staviti i na internetske stranice.
ÄŒlanak 16.
Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj
prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik je sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod Naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.
Do trenutka otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.
Upisnik o zaprimanju ponuda i ponude ne smiju biti dostupne neovlaštenim osobama.

ÄŒlanak 17.
Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u pozivu za dostavu ponuda. Ponuda mora biti izrađena prema zahtjevu iz poziva.

ÄŒlanak 18.
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

ÄŒlanak 19.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva Naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i oznake "ne otvaraj".
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDE

ÄŒlanak 20.
Po isteku roka određenog u Pozivu za dostavu ponuda, ovlašteni predstavnici Naručitelja u sastavu od najmanje dva ovlaštena predstavnika Naručitelja, otvaraju pristigle ponude neposredno nakon isteka roka za dostavu ponuda, prema redoslijedu zaprimanja ponuda.

ÄŒlanak 21.
Otvaranje ponuda u postupcima jednostavne nabave nije javno.

ÄŒlanak 22.
Postupak pregleda i ocjena ponuda obavljaju ovlaštene osobe Naručitelja. Ovlašteni predstavnici Naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda.
Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja obavijesti naručitelja.
O postupku pregleda i ocjene sastavlja se zapisnik. Dokazi sposobnosti ponuditelja moraju postojati u trenutku otvaranja ponuda.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, ovlašteni predstavnici Naručitelja sljedećim redoslijedom provjeravaju valjanost ponude:
1. razloge isključenja,
2. ispunjenje uvjeta sposobnosti,
3. računsku ispravnost ponude,
4. ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,
5. ispunjenje ostalih uvjeta iz poziva za dostavu ponuda.

ÄŒlanak 23.
Kriteriji za odabir ponude su najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda, a odabir kriterija odnosno metode za primjenu ekonomski najpovoljnije ponude bit će obrazloženi u svakom pozivu za dostavu ponuda uvažavajući specifičnost predmeta nabave.

ÄŒlanak 24.
Nepravilna ponuda je ponuda koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi – pozivu za dostavu ponuda, ili je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili je Naručitelj utvrdio da je cijena ponude izrazito niska ili se radi o ponudi ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške.
Neprihvatljiva ponuda je ponuda čija cijena prelazi planirana odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativan odabir.
Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama i bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve iz poziva za dostavu ponuda.

ÄŒlanak 25.
Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude.
Ukoliko se utvrdi računska pogreška od 5% i manja, Naručitelj će od ponuditelja pisanim putem zatražiti prihvat ispravka računske pogreške ili će Naručitelj sam ispraviti računske pogreške koje otkrije i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te će od ponuditelja zatražiti da u roku tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravka računske pogreške. Ispravci se u ponudi jasno naznačuju.

ÄŒlanak 26.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet nabave, Naručitelj može odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovoga članka Naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora. U tu svrhu ponuditelju se daje rok od 3 dana od dana primitka zahtjeva za objašnjenje.


ÄŒlanak 27.
Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:
1. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda,
2. ponudu koja nije cjelovita,
3. ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave,
4. ponudu koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda,
5. ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
6. ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava
zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje,
7. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
8. ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj,
9. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta,
10. ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za naručitelja prihvatljivo.

ÄŒlanak 28.
Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave ako:
1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile poznate prije;
2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije.

Naručitelj je obvezan je poništiti postupak jednostavne nabave ako:
1. nije pristigla nijedna ponuda;
2. nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

DONOÅ ENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIÅ TENJU

ÄŒlanak 29.
Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude koja se temelji na kriteriju za odabir ponude, a ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave Naručitelj bez odgode donosi obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave.

ÄŒlanak 30.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ili obavijesti o poništenju postupka naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mail-om, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

ÄŒlanak 31.
Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će se nakon toga pristupiti sklapanju ugovora o nabavi. Na obavijest o odabiru ili o poništenju postupka nije dopuštena žalba.


SKLAPANJE UGOVORA O NABAVI

ÄŒlanak 32.
Nakon odabira najpovoljnije ponude, potpisuje se ugovor ili izdaje narudžbenica koja sadrži sve bitne elemente ugovora. Za procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 u pravilu se izdaje samo narudžbenica dok za procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn ali manje od 70.000,00 kn može e izdati i narudžbenica ili sastaviti ugovor. Za procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kn se sastavlja ugovor o nabavi.

ZAVRÅ NE ODREDBE


ÄŒlanak 33.
Postupci nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi pokrenuti do stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 01/14).

ÄŒlanak 34.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 01/14).

ÄŒlanak 35.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 03. kolovoza 2017. godine i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“.
Sukladno odredbi članka 15. stavka 3. ZJN 2016 ovaj Pravilnik objaviti će se i na internetskim stranicama Grada Sinja.


Kus Sinj PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Kus Sinj POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA STOLARSKE RADNJE
Kus Sinj POZIV ZA DOSTAVU PONUDE GRIJANJA I HLAĐENJA
Kus Sinj POZIV ZA PONUDE-OBTNIČKO-GRAĐEVINSKI RADOVI
KUS

Put Petrovca 12
21230 Sinj
Hrvatska
Tel: +385(0)21/826-014
Tel: +385(0)21/826-049
© 2024 KUS Sinj | Designed by Fer projekt